((مدرسه تلویزیونی ایران)) 
  🗓روز دوشنبه ۲۱مهر

🖥شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸
🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ 
طراحی ۱  – رشته گرافیک  – پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای 
    
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ 
آموزش نرم افزار  اتوکد جلسه ۴  – مشترک رشته ها  – تمامی پایه ها 

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰
نازک دوزی  (برش اولیه دامن)  -پایه ۱۰ – شاخه  فنی وحرفه ای 

 
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
  حقوق ودستمزد   – پایه ۱۱- رشته  حسابداری  -شاخه فنی وحرفه ای
 
🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
تاریخ هنر ایران    – رشته گرافیک    – پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
  علوم تجربی و تفکر    پایه اول

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 بازی و ریاضی     پایه  دوم 
 
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ 
 بازی و ریاضی     پایه سوم
 
🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ 
   فارسی و نگارش   پایه چهارم

🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ 
  بازی و ریاضی    پایه پنجم  
🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
   بازی و ریاضی  پایه ششم

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
 ریاضی- معرفی عدد های علامت دار (فصل۲)          پایه هفتم

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ 
 ریاضی-  حل نمونه سوال از فصل ۱و۲ پایه هشتم  

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
 ریاضی –  مجموعه ها و احتمال پایه نهم  
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی-  الگو های طراحی اموزش مجازی 
 
📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  
عربی و زبان قرآنی یک  –  پایه ۱۰- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 عربی و زبان قرآنی دو – پایه ۱۱- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 
     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ 
عربی و زبان قرآنی ۳ –  پایه ۱۲-رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ 
 ریاضی -ترکیب توابع – پایه۱۲ -رشته علوم تجربی 

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠   
فیزیک – سرعت لحظه ای  – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی 
🍀دوشنبه۲۱مهر🍀شبکه ۴🍀
📝ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲  رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
………………………….
🌷دوشنبه ۲۱مهر🌷شبکه قران ومعارف اسلامی.
……صبح……‌‌‌‌‌‌‌
🌸ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی
🌸ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی.
…………عصر..‌‌‌‌‌…….
🌺ساعت۱۵درس دین وزندگی۱ پایه۱۰رشته  ریاضی و تجربی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران۸متوسطه دوره اول
t.me/moallemannews_ir/2852
http://tv7.ir/news/196977

menu