⭕️مدرسه تلویزیونی ایران، سه شنبه ۲۳مهر

🖥شبکه ‌آموزش:
🔸آموزش درس تربیت‌بدنی، ساعت ۷:۴۵تا ۸

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش:

🔹 از ساعت ٨ تا ٨:٣٠، سرویس چرخ خودرو/ پودمان ۱ – پایه ۱۱-رشته مکانیک خودرو -شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش

🔹 از ساعت٨:٣٠ تا٩ ، مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD -پایه ۱۱- رشته الکترونیک- شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

🔹 از ساعت ۹تا۹:۳۰، تولید قطعات به روش تراشکاری -پایه ۱۱ – رشته ماشین ابزار – شاخه فنی و حرفه ای

🔹 از ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵، پرورش مهارت شناختی -درس تربیت کودک – پایه ۱۲ -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

🔹 از ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ ، تاریخ هنر ایران – رشته گرافیک – پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

🔸پایه ابتدایی:

🔹 از ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠، فارسی و نگارش پایه اول

🔹 از ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰، فارسی و نگارش پایه دوم

🔹 از ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰، مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

🔹 از ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ ، بازی و ریاضی پایه چهارم

🔹 از ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ ، فارسی و نگارش پایه پنجم

🔹 از ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰، مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

📋🔬متوسطه اول:

🔹 از ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰، علوم تجربی- مواد الفبای زندگی – پایه هفتم

🔹 از ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠، علوم تجربی – از درون اتم چه خبر پایه هشتم

🔹 از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶، علوم تجربی- رفتار اتم ها با یکدیگر پایه نهم

💻دوره آموزش مجازی متوسطه:

🔹 از ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠، روش های تدریس در فضای مجازی

📋 🔎متوسطه دوم:

🔹 از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧، زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی

🔹 از ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ ، زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی

🔹 از ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ ، شیمی ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی

🔹 از ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ، ریاضی / توابع – پایه۱۲ – رشته علوم تجربی

🔹 از ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠، فیزیک / سرعت لحظه ای – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

🖥 شبکه ۴ سیما:

🔹ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

🔹ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها

🔹ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

🔹ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

🔹ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها

🔹ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

🔹ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها

🔹ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک

🔹ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

🔹ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

🖥 شبکه قران ومعارف اسلامی:

🔹ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان

🔹ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن چهارم دبستان

🔹ساعت۱۵درس احکام ۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف

🔹ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی

🔹ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف

🔹ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم، متوسطه دوره اول

t.me/moallemannews_ir/2864

menu