📣جدول پخش مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۲۳مهر

🖥شبکه ‌آموزش:
🕖آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸

🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش:

🕖ساعت ٨ تا ٨:٣٠ نقاشی رنگ روغن رشته چهره سازی پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای
🕖ساعت ٨:٣٠ تا ٩ نقشه کشی فنی رایانه پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای و معماری
🕖ساعت ۹ تا۹:۳۰ طراحی مد و لباس سفارشی پایه ۱۲ شاخه کار دانش و فنی حرفه ای
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ دانش فنی تخصصی پایه ۱۲ رشته ماشین ابزار شاخه فنی حرفه ای و کاردانش
🕖ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ روانشناسی ورزش رشته تربیت بدنی پایه۱۱ شاخه فنی حرفه ای
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

📝پایه ابتدایی:
🕖ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١ بازی و ریاضی پایه اول
🕖ساعت ١١ تا ۱۱:۳۰ علوم تجربی پایه دوم
🕖ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۰ فارسی و نگارش پایه سوم
🕖ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۲:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم
🕖ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
🕖ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۳:۴۰ بازی و ریاضی پایه ششم

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

📋 🔬متوسطه اول:
🕖ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵ ادبیات فارسی درس سوم نسل آینده ساز قسمت دوم پایه هفتم
🕗ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ ادبیات وفارسی درس سوم ارمغان ایران قسمت دوم پایه هشتم
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی درس سوم مثل آینه قسمت دوم پایه نهم
……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿 …‌….

💻دوره آموزش مجازی متوسطه:
🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی سنجش الکترونیکی

📋🔎متوسطه دوم:
🕖ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ شیمی یک پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی سه پایه ۱۲ علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ شیمی دو پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖ساعت ٢٠ تا ٢:٢۵ فیزیک ۱ چگالی پایه۱۰ رشته علوم تجربی
🕖ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢:۵٠ ریاضی ۲ معادلات گویا و گنگ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی

🖥شبکه ۴
📝ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی
📝ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
📝ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی
📝ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
📝ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
📝ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
📝ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
📝ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک
📝ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک
📝ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

🖥شبکه قرآن ومعارف اسلامی
🕖ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه پنجم
🕖ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه پنجم دبستان

🌺ساعت ۱۵ درس جریان شناسی اندیشه های معاصر پایه۱۲ رشته علوم ومعارف
🌺ساعت۱۵:۳۰ درس احکام۱ پایه۱۰ رشته علوم ومعارف اسلامی
🌺ساعت ۱۶ درس احکام۲ پایه ۱۱ رشته علوم ومعارف
🌺ساعت ۱۶:۳۰ درس آموزش قرآن نهم متوسطه دوره اول
t.me/moallemannews_ir/2875
http://tv7.ir/news/197386

menu