📣📣((مدرسه تلویزیونی ایران)) 
   روز پنجشنبه ۲۴مهر

🖥شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ 
مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD  – رشته الکترونیک    – پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای 
    
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ 
نصب و راه اندازی پکیج گرمایشی پودمان یک  – پایه ۱۰   – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش 

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰سرویس چرخ خودرو /پودمان یک – رشته مکانیک خودرو     -پایه ۱۱- شاخه کار دانش و   فنی وحرفه ای 
 
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
  پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب    – پایه ۱۱  -شاخه فنی وحرفه ای و کار  دانش 
 
🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
استاندارد کورل دراو    – پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
  فارسی و نگارش پایه اول

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 فارسی و نگارش  پایه  دوم 
 
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ 
 بازی و ریاضی  پایه سوم
 
🕖ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ 
  فارسی و نگارش پایه چهارم

🕖ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ 
  علوم تجربی پایه پنجم  

🕖ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
   فارسی و نگارش پایه ششم
……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
 عربی  – درس اول بخش سوم  پایه هفتم

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ 
 عربی-  درس دوم (ترجمه)  پایه هشتم  

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
 عربی  –  درس اول حل تمرین ها پایه نهم  
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی-  سنجش الکترونیکی 

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  
آمادگی دفاعی  –  پایه ۱۰- مشترک تمام رشته ها   
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 هویت اجتماعی  – پایه ۱۲- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 
     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ 
زیست شناسی ۱  –  پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی  

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ 
 فیزیک ۱ – چگالی  ویژگی های فیزیک مواد  – پایه۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی 

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠   
ریاضی ۲ -معادلات گویا و گنگ  – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

🍀پنجشنبه۲۴مهر🍀شبکه ۴

📝ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. 
📝ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۲:۱۵درس  هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

🌷پنجشنبه ۲۴مهر🌷شبکه قرآن ومعارف
……صبح……
🌸ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه ششم.
🌸ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه ششم.
….عصر…….
 🌸ساعت۱۵درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته  علوم ومعارف.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس  پیامهای آسمانی  نهم درس اول
متوسطه دوره اول.

t.me/moallemannews_ir/2890
http://tv7.ir/news/197570

menu