📣((مدرسه تلویزیونی ایران)) 
       🗓روز جمعه ۲۵مهر
🌱🌱🌱

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
 فرهنگ و هنر  – درس طراحی سنتی      پایه هفتم

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ 
 فرهنگ و هنر – طراحی ذهنی از پرندگان     پایه هشتم  

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
 فرهنگ و هنر  –  فصل دوم گرافیک     پایه نهم  
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی-  نکاتی برای تدریس در کلاس 

📋 🔎متوسطه دوم نظری  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  
تفکر و سواد رسانه ای  –  درس انتخابی-  مشترک تمام رشته ها   
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 زمین شناسی  – پایه ۱۱- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک 
     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ 
تاریخ معاصر   –  پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

🍀جمعه۲۵مهر🍀شبکه ۴

📝ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. 
📝ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
📝ساعت۱۲:۱۵درس  حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
………………………….
🌷جمعه ۲۵مهر🌷شبکه قرآن ومعارف
 🌸ساعت۱۵درس اصول وعقاید۳پایه۱۲رشته  علوم ومعارف.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته علوم تجربی وریاضی.
🌺ساعت۱۶:۳۰درس  اصول وعقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف
t.me/moallemannews_ir/2901
http://tv7.ir/news/197668

menu