📣((مدرسه تلویزیونی ایران)) 
     🗓روز شنبه ۲۶  مهر

🌱🌱🌱

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰
 زبان انگلیسی – حروف الفبا  پایه هفتم

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ 
 زبان انگلیسی – مکالمه و لغات درس دو      پایه هشتم  

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
 زبان انگلیسی – تمرین درس ۱و ۲  پایه نهم  
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی سناریوی درس 
 

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  
زیست شناسی ۳  –  پایه ۱۲ –  رشته علوم تجربی  
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 زیست شناسی  ۲  – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی   
     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ 
کارگاه کار آفرینی و تولید  –  پایه ۱۱- مشترک همه رشته ها 
t.me/moallemannews_ir/2922
http://tv7.ir/news/204426

menu