📣((مدرسه تلویزیونی ایران)) 
   🗓روز یکشنبه ۲۷مهر

🖥شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ 
طراحی ۱ (جلسه سوم )  – رشته گرافیک نقاشی – پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای 
    
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ 
آموزش نرم افزار  اتوکد(جلسه ۵)- تمامی پایه های مشترک رشته های معماری و فنی و حرفه ای

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰
نازک دوزی برش اولیه دامن اولیه رشته خیاطی  -پایه ۱۰ – شاخه  فنی وحرفه ای  و کار و دانش 

🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
 روانشناسی ورزش  – پایه ۱۲ – رشته  تربیت بدنی -شاخه فنی وحرفه ای
 
🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
ماشین ابزار  – پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای وکار دانش 

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
  بازی و ریاضی پایه اول

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 فارسی و نگارش پایه  دوم 
 
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 فارسی و نگارش پایه سوم
 
🕖ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
   علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

🕖ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
  مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه پنجم  
🕖ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   فارسی و نگارش  پایه ششم

🕖ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی 
……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
 ریاضی- جمع و تفریق عددهای صحیح           پایه هفتم

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ 
 ریاضی- چهار ضلعی ها و تقارن (فصل سوم )    پایه هشتم  

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
 ریاضی –  عدد های گویا (فصل۲) پایه نهم  
  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی- مدیریت کلاس درس 
 
📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧  
زیست ۱ –  پایه ۱۰-رشته علوم تجربی  
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ 
شیمی ۱ – پایه ۱۰- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ 
 فیزیک ۲/ فصل اول (الکتریسته ساکن )   – پایه۱۱ -رشته علوم تجربی 

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠   
ریاضی ۲ / درس معادلات گویا و گنگ – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

🍀یکشنبه۲۷مهر🍀شبکه ۴🍀
📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱  رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.
 
………………………….
🌷یکشنبه۲۷مهر🌷شبکه قران ومعارف اسلامی.
🌱ساعت۱۱درس آموزش قرآن سوم دبستان
🌱ساعت۱۱:۳۰درس هدیه های آسمانی پایه دوم
🌺ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمان ۷
متوسطه دوره اول
http://tv7.ir/news/207632
https://b2n.ir/607918

menu