🗓جدول مدرسه تلویزیونی ایران / روز سه شنبه ۲۹مهر

🖥شبکه ‌آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠ آموزش نرم افزار اتوکد /جلسه ۶ – تمامی پایه ها- مشترک رشته های معماری و فنی و حرفه ای
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی و دوخت لباس بچه گانه -پایه ۱۱- شاخه فنی وحرفه ای
🕖ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی یک -جلسه ۴ – پایه ۱۰-رشته گرافیک و نقاشی – شاخه کار دانش و فنی حرفه ای
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ آشنایی با موزه ها وپنجره ها -رشته تصویر سازی – پایه ۱۲ – کار دانش
🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ متره و براورد -رشته نقشه کشی معماری – پایه۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای و معماری

۶ پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم
🕖ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
🕖ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
🕖ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم
🕖ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ علوم تجربی – مواد و الفبای زندگی پایه هفتم
🕗ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ علوم تجربی – از درون اتم چه خبر پایه هشتم
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی – رفتار اتم با یکدیگر پایه نهم

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی- الگوهای تلفیقی آموزش

📋 🔎متوسطه دوم :

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱-رشته علوم تجربی
🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ فیزیک ۲ / خطوط میدان – پایه۱۱ -رشته علوم تجربی
🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک ۳ / درس شتاب متوسط و لحظه ای – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

💻 شبکه ۴

📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
📝ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

💻 شبکه قران ومعارف اسلامی

🕖ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان
🕖ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه چهارم
🕖ساعت۱۵ احکام۳پایه ۱۲ علوم و معارف اسلامی
🕖ساعت۱۵:۳۰ تاریخ اسلام ۳پایه ۱۲علوم و معارف اسلامی
🕖ساعت۱۶ علوم و معارف قرآنی۲پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی
🕖 ساعت۱۶:۳۰ پیام های آسمانی پایه ۸متوسطه دوره اول

t.me/moallemannews_ir/2951

menu