📺مدرسه تلویزیونی ایران، چهار شنبه ۳۰مهر

🖥شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

⬅️فنی و حرفه ای و کاردانش :
♦️ساعت٨ تا ٨:٣٠
تعمیرات سیستم سوخت و حرفه/ پودمان یک – رشته مکانیک – پایه ۱۲- رشته کاردانش و فنی و حرفه ای

♦️ساعت٨:٣٠ تا٩
مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD -پایه ۱۱- رشته الکترونیک – شاخه فنی وحرفه ای

♦️ساعت ۹تا۹:۳۰
نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایش پایه ۱۰-رشته تاسیسات مکانیک – شاخه فنی و حرفه ای

♦️ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
دانش فنی -رشته تربیت کودک – پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای

♦️ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
نازک دوزی -رشته طراحی و دوخت – پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

پایه ابتدایی:
♦️ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول

♦️ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
علوم تجربی پایه دوم

♦️ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی و نگارش پایه سوم

♦️ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

♦️ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی پایه پنجم
♦️ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی پایه ششم

♦️ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

⬅️متوسطه اول:

♦️ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ادبیات فارسی – درس چهارم بخش یک پایه هفتم

♦️ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
ادبیات فارسی-درس چهارم (سفر شکفتن )قسمت اول

♦️ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ادبیات فارسی – درس چهارم بخش یک پایه نهم
……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿 …‌….

⬅️دوره آموزش مجازی متوسطه :
♦️ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
آموزش مجازی- الگوهای تلفیقی آموزش

⬅️متوسطه دوم :
♦️ ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
شیمی ۱ – پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی

♦️ ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
شیمی ۳ – پایه ۱۲- علوم تجربی

♦️ ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
شیمی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

♦️ ساعت ٢٠تا٢۰:٢۵
ریاضی ۳ / توابع وارون – پایه۱۲ -رشته علوم تجربی

♦️ ساعت٢٠:٢۵ تا٢۰:۵۰
فیزیک ۳ / درس شتاب متوسط و لحظه ای – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

🖥شبکه ۴ سیما

♦️ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
♦️ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
♦️ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
♦️ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
♦️ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
♦️ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
♦️ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
♦️ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.
♦️ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
♦️ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

🖥شبکه قرآن ومعارف سیما
♦️ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته علوم ومعارف.
♦️ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
♦️ساعت۱۶درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .
♦️ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن نهم درس اول متوسط دوره اول .
https://t.me/moallemannews_ir/2961

menu