📺((مدرسه تلویزیونی ایران)) 📺
         🗓جدول شماره ۴۷

     🔊روز پنجشنبه ۱ آبان🔊

🖥شبکه ‌آموزش:
 آموزش درس تربیت‌بدنی
🕖ساعت ۷:۴۵تا ۸

🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ 
طرز کار سنسور ها و عیب یابی – رشته مکانیک خودرو- پایه ۱۳ – شاخه فنی و حرفه ای 
    

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩
کارتریج پرینتر- رشته الکترونیک – پایه ۱۲- شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای 

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰
نقاشی رنگ روغن-طبیعت بی جان – رشته چهره سازی – پایه ۱۲- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
 
  
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
تربیت کودک – پایه ۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای 

🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
 طراحی و دوخت   – پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸
پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   فارسی و نگارش پایه اول

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 بازی و ریاضی  پایه  دوم 
 
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 بازی و ریاضی پایه سوم
 
🕖ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
   فارسی و نگارش پایه چهارم

🕖ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 علوم تجربی  پایه پنجم  

🕖ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   فارسی و نگارش  پایه ششم

🕖ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی 

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
تفکر و سبک زندگی  – بزرگ مردان کوچک        پایه هفتم

🕗ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
تفکر و سبک زندگی – پروژه

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
آمادگی دفاعی   –  درس سوم (انقلاب اسلامی )      پایه نهم  

  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی- الگوهای  طراحی آموزش مجازی

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
آمادگی دفاعی  –  پایه ۱۰ – مشترک تمام رشته ها   
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 هویت اجتماعی – پایه ۱۲- علوم تجربی  
     
🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ 
زیست ۱  –  پایه ۱۰- علوم تجربی    

🕖 ساعت ٢٠تا٢:٢۵ 
ریاضی/ هندسه ( فصل ۳ )  – پایه۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠   
فیزیک  / درس خطوط میدان های مغناطیسی   – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی 

👨‍🎓🧑‍🎓👨‍🎓🧑‍🎓👨‍🎓🧑‍🎓👨‍🎓🧑‍🎓👨‍🎓🧑‍🎓

🍀پنجشنبه۱آبان 🍀شبکه ۴

📝ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. 
📝ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
📝ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۲:۱۵درس  هندسه۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
………………………….

🌷پنجشنبه ۱آبان🌷
((شبکه قرآن ومعارف سیما))
🌸ساعت ۱۱:۰۰ هدیه های آسمانی  پایه  ششم 
🌸ساعت ۱۱:۳۰ آموزش قرآنی  پایه ششم 
 🌸ساعت۱۵درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته  علوم ومعارف.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۶درس عربی زبان قران۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس  پیامهای آسمانی  نهم درس اول
متوسطه دوره اول
t.me/moallemannews_ir/2972

menu