برای ساماندهی امور آموزش و پرورش باید صدای معلمان شنیده شود

🔹رئیس مجلس شورای اسلامی پرداختن به مولفه تربیت را از جمله اولویت‌های کاری قوه مقننه برشمرد و گفت: برای ساماندهی امور آموزش و پرورش باید صدای معلمان شنیده شود.

www.isna.ir/news/99080100148
https://b2n.ir/607918

menu