🎥اظهارات دختر آبادانی که مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت

🔹کاتر برای دفاع از خودم به همراه دارم.
🔹خانواده طرف مقابل ابتدا به من حمله ور شدند.
🔹به رسانه‌های خارجی ارتباطی ندارد و تمام شایعات آنها واقعیت ندارد؛ مردم توجه نکنند.
🔹کارم را قانونی پیگیری می‌کنم

https://t.me/Tasnimnews/172959
https://b2n.ir/607918

menu