📺((مدرسه تلویزیونی ایران)) 📺
         🗓جدول شماره ۴۹

     🔊روز شنبه ۳ آبان🔊

🖥شبکه ‌آموزش:
 آموزش درس تربیت‌بدنی
🕖ساعت ۷:۴۵تا ۸
🌱🌱🌱
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨  تا ٨:٣٠ 
آشنایی با سیستم دوربین مداربسته  – رشته الکترونیک و برق قدرت- پایه ۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای 

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه /پودمان یک – رشته مکانیک خودرو  – پایه ۱۲- شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای 

🕖ساعت ۹تا۹:۳۰
نقاشی رنگ روغن  رشته چهره سازی – پایه ۱۲- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
 
  
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
آشنایی با نور و پنجره ها – رشته تصویر سازی  – پایه ۱۲ – شاخه فنی و حرفه ای 

🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ 
 متره و برآورد- رشته نقشه کشی  – پایه۱۰ – شاخه فنی و حرفه ای و معماری 

            🌸🌸🌸🌸🌸🌸
۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
   فارسی و نگارش پایه اول

🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
 بازی و ریاضی پایه دوم 
 
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
 علوم تجربی و تفکر پایه سوم
 
🕖ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
   بازی و ریاضی پایه چهارم

🕖ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
 فارسی و نگارش پایه پنجم  

🕖ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
   علوم تجربی و تفکر پایه ششم

🕖ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی 

……………‌.‌‌‌🌱🌱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
زبان انگلیسی  -واژگان و مکالمه درس ۱        پایه هفتم

🕗ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
زبان انگلیسی  – تمرین درس ۲

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
زبان انگلیسی – Language Melody  پایه نهم  

  ……‌‌‌‌‌‌‌‌‌……🌿🌿🌿     …‌….      

💻دوره آموزش مجازی متوسطه :

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  
 آموزش مجازی- تولید محتوای الکترونیکی (کار عملی )

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  
زیست شناسی  ۳  –  پایه ۱۲ – علوم ۶ 
   
 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ 
 زیست شناسی ۲ – پایه ۱۱- علوم تجربی
🕖ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
کارگاه کار آفرینی و تولید – پایه ۱۱ – مشترک تمامی رشته ها 

🕖ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
فیزیک ۲ درس  اختلاف پتانسیل الکتریکی – پایه ۱۱ – رشته تجربی
 
🕖ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک ۲-درس اختلاف پتانسیل الکتریکی – پایه ۱۱-رشته تجربی

     
🍀شنبه۳ آبان🍀شبکه ۴🍀
📝ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی .
📝ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰  رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
📝ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .
📝ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی. 
📝ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
📝ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها .
📝ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.
………………………….

🌷شنبه ۳ آبان🌷شبکه قران ومعارف اسلامی.
🌺ساعت ۱۱:۰۰انس با قرآن  نوآموزان پیش دبستان 
🌺ساعت ۱۱:۳۰آموزش قرآن پایه اول 
🌺ساعت۱۵درس علوم ومعارف قرانی۱ پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.
🌺ساعت۱۵:۳۰درس دین وزندگیح ۳پایه۱۲رشته تجربی وریاضی.
🌺ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۳پایه ۱۲رشته علوم ومعارف .
🌺ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران پایه۷متوسطه دوره اول.
🌸🌸🌸🌸🌸 🌸🌸🌸
tv7.ir/news/208619
https://b2n.ir/607918

menu