💢جدول پخش برنامه های مدرسه تلویزیونی ایران در روز یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۹ اعلام شد.

🖥شبکه ‌آموزش:
🕖ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تر بیت‌بدنی

📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠ صورت های مالی پودمان یک – پایه ۱۲ – رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه ای
🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ مبحث پی دیوار – پایه ۱۱ – رشته نقشه کشی ساختمان -شاخه فنی و حرفه ای
🕖ساعت ۹تا۹:۳۰ آشنایی با بناهای تاریخی – پایه ۱۰ – رشته نقشه کشی ساختمان – شاخه فنی وحرفه ای
🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ دوخت انواع جیب – پایه ۱۱ – رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه ای
🕖ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ طراحی چهره – پایه ۱۰ – رشته چهره سازی – شاخه کاردانش

📋 پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول
🕖ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
🕖ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم
🕖ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم
🕖ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم
🕖ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم
🕖ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ریاضی- مقدار عددی یک عبارت جبری پایه هفتم
🕗ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ریاضی- زاویه های خارجی پایه هشتم
🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی- حل مسئله در هندسه پایه نهم

💻دوره آموزش مجازی متوسطه:

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : آموزش مجازی – اقدام پژوهی

📋 🔎متوسطه دوم:

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ زیست شناسی ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی
🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ شیمی ۱ – پایه ۱۰ – علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ فیزیک ۱ – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی
🕖ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۲ -پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی

🖥شبکه ۴:

📝ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
📝ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی
📝ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی
📝ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
📝ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
📝ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها
📝ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
📝ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک
📝ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک
📝ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

📺 شبکه قران ومعارف اسلامی:

🕖ساعت ۸ : اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
🕖ساعت ۸:۳۰: اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
🕖ساعت۱۱ : درس آموزش قرآن سوم دبستان
🕖ساعت۱۱:۳۰ : درس هدیه های آسمانی دوم دبستان
🕖ساعت۱۵: اخلاق اسلامی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
🕖ساعت۱۵:۳۰ : پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه

🌐 t.me/moallemannews_ir/3331

menu