🔺️وزیر کشور: در حال برنامه‌ریزی برای بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات بعد ۲۰ فروردین هستیم
🔹در صورت تایید کمیته مدیریت کرونا این طرح‌ها قابل اجراست.

@khabarfouri

menu